НовиниПринтирай

Заповед №РД-08- 256 от 05.06.2018г. на кмета на община Сапарева баня за забрана паленето на открит огън с оглед разпоредбите на ЗОЗЗ и Наредба № 8121з- 968 от 10.12.2014 г.

ЗАПОВЕД

№ РД-08-256/05.06.2018г.

 

 

   

На основание чл. 44, ал.1,т.1 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с настъпването на пожароопасен сезон за горските територии в Кюстендилска област за 2018 година  и създаване организация за обявяване настъпването  на „Восъчна зрялост", с оглед разпоредбите на чл.5, ал.4 и чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ и Наредба № 8121з- 968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и в изпълнение на заповед № РД-05-112/22.05.2018 година на директора на Областна дирекция «Земеделие» - гр. Кюстендил, с цел недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на селскостопанския инвентар, горски територии и земеделски земи

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

 1.Обявявам настъпването на пожароопасен сезон за 2018 година във всички земеделски територии в община Сапарева баня, област Кюстендил, считано от 23.05.2018 година до 31.10.2018 година

  2. Полската охрана по населени места на територията на община Сапарева баня -гр.Сапарева баня, с. Овчарци, с. Сапарево и с. Ресилово да  наблюдават  площите с житни култури през периода от восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и да съобщават незабавно в кметството, на телефон 112 или 160 при установяване на запалване или пожар.

  3.Кметовете на кметства да  предприемат спешни мерки относно организирането и извозването до мястото в случай на пожар гасачески групи от местното население при поискване на съдействие от РСПБЗН.

   4. Всяко лице забелязало пожар, е длъжно незабавно да предприеме действия за уведомяване на центровете за приемане на спешни повиквания към единния европейски номер 112.

 5. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари. Не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през и/или покрай житните площи, през периода от восъчна зрялост до прибирането на реколтата.

  6. Юридическите и физически лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, следва да организират изпълнението на изискванията на ЗОЗЗ и    Наредба № 8121з- 968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност на населението, да уведомят писмено съответната Районна служба «Пожарна безопасност и защита на населението» преди започване на жътвата в площи над 100 дка, да парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, да използват земеделска техника, която отговаря на изискванията за безопасна експлоатация.

 

 

                                                                                           З А Б Р А Н Я В А М:

 

1.За горепосочения сезон, с оглед разпоредбите на ЗОЗЗ и Наредба № 8121з- 968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи и използването на открити огнеизточници.

 2. Паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в растояние, по малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост при житните култури до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.

 3.Паленето на открит огън и извършване на огневи работи в гори и в близост до горски насаждения най малко на 100 метра, освен на разрешените за това места.

 4.Извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през и/или покрай житните площи, през периода от восъчната зрялост до прибирането на реколтата.

 

На нарушителите на настоящата заповед да бъдат съставяни актове за административни нарушения на основание чл.41а, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, а именно «Наказва се с глоба от 1 500 до 6 000 лева ползвателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци».

 

Настоящата заповед да се връчи на кметовете на населени места в общината, на  председателите на земеделски кооперации, на полската охрана, на директора на ОП «Общинско лесничейство» на гр. Сапарева баня, на специалиста по защита на населението от бедствия, пожари и аварии и на началника на РСПБЗН  за огласяване сред населението, за контрол и изпълнение.

 

 

 

КАЛИН  ГЕЛЕВ     

Кмет на Община Сапарева баня

 

  

Изготвил: инж.Ж. Джоргова

  Ст.експерт"СГС" и еколог